eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6740

NGC 6740
Objekt NGC 6740 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6740 - galaxie v súhvezdí Lýra
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.8'
veľkosť: V=13.9m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 19h0m50.5s; Dec= 28°46'16"
RedShift (z): 0.014530
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6740: na základe množstva červeného posunu (z) - 61.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6740 : PGC 62675, UGC 11388, MCG 5-45-1, IRAS 18587+2841

Blízke objekty: NGC 6738, NGC 6739, NGC 6741, NGC 6742

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.