eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6741

NGC 6741
Objekt NGC 6741 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6741 - planétovej hmloviny v súhvezdí Orol
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 0.13'
veľkosť: V=11.5m; B=10.8m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 19h2m37s; Dec= -0°26'56"
Iné mená objektu NGC 6741 : PK 33-2.1, J 475, CS=14.7

Blízke objekty: NGC 6739, NGC 6740, NGC 6742, NGC 6743

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.