eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 679

NGC 679
Objekt NGC 679 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 679 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.90'x1.9'
veľkosť: V=12.3m; B=13.3m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h49m43.7s; Dec= 35°47'10"
RedShift (z): 0.016842
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 679: na základe množstva červeného posunu (z) - 71.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 679 : PGC 6711, UGC 1283, MCG 6-5-12, CGCG 522-15, 5ZW 114

Blízke objekty: NGC 677, NGC 678, NGC 680, NGC 681

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.