eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 678

NGC 678
Objekt NGC 678 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 678 - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.50'x0.8'
veľkosť: V=12.2m; B=13.3m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h49m24.8s; Dec= 21°59'49"
RedShift (z): 0.009457
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 678: na základe množstva červeného posunu (z) - 39.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 678 : PGC 6690, UGC 1280, MCG 4-5-14, CGCG 482-18, A 0147+21

Blízke objekty: NGC 676, NGC 677, NGC 679, NGC 680

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.