eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 680

NGC 680
Objekt NGC 680 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 680 - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x1.6'
veľkosť: V=11.9m; B=12.9m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h49m47.3s; Dec= 21°58'16"
RedShift (z): 0.009340
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 680: na základe množstva červeného posunu (z) - 39.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 680 : PGC 6719, UGC 1286, MCG 4-5-15, CGCG 482-19

Blízke objekty: NGC 678, NGC 679, NGC 681, NGC 682

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.