eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 682

NGC 682
Objekt NGC 682 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 682 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.40'x1.1'
veľkosť: V=13.4m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h49m4.4s; Dec= -14°58'28"
RedShift (z): 0.018686
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 682: na základe množstva červeného posunu (z) - 78.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 682 : PGC 6663, MCG -3-5-22

Blízke objekty: NGC 680, NGC 681, NGC 683, NGC 684

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.