eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6849

NGC 6849
Objekt NGC 6849 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6849 - galaxie v súhvezdí Strelec
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x1.1'
veľkosť: V=12.1m; B=13.0m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h6m15.6s; Dec= -40°11'54"
RedShift (z): 0.020147
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6849: na základe množstva červeného posunu (z) - 85.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6849 : PGC 64097, ESO 339-32, MCG -7-41-7

Blízke objekty: NGC 6847, NGC 6848, NGC 6850, NGC 6851B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.