eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6896

NGC 6896
Objekt NGC 6896 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6896 - dve hviezdy v súhvezdí Labuť
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h18m3.6s; Dec= 30°38'26"

Blízke objekty: NGC 6894, NGC 6895, NGC 6897, NGC 6898

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.