eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6897

NGC 6897
Objekt NGC 6897 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6897 - galaxie v súhvezdí Kozorožec
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.5'
veľkosť: V=13.8m; B=14.6m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h21m1.3s; Dec= -12°15'18"
RedShift (z): 0.019143
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6897: na základe množstva červeného posunu (z) - 80.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6897 : PGC 64513, MCG -2-52-1, IRAS 20182-1224

Blízke objekty: NGC 6895, NGC 6896, NGC 6898, NGC 6899

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.