eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6898

NGC 6898
Objekt NGC 6898 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6898 - galaxie v súhvezdí Kozorožec
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.7'
veľkosť: V=13.1m; B=14.0m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h21m8s; Dec= -12°21'32"
RedShift (z): 0.019170
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6898: na základe množstva červeného posunu (z) - 81.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6898 : PGC 64517, MCG -2-52-2, IRAS 20183-1231

Blízke objekty: NGC 6896, NGC 6897, NGC 6899, NGC 6900

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.