eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6900

NGC 6900
Objekt NGC 6900 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6900 - galaxie v súhvezdí Orol
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.8'
veľkosť: V=13.5m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h21m35.1s; Dec= -2°34'11"
RedShift (z): 0.016930
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6900: na základe množstva červeného posunu (z) - 71.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6900 : PGC 64530, MCG 0-52-1, MCG -1-52-1, IRAS 20189-0243

Blízke objekty: NGC 6898, NGC 6899, NGC 6901, NGC 6902B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.