eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 690

NGC 690
Objekt NGC 690 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 690 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x0.8'
veľkosť: V=14.2m; B=14.8m
Jas povrchu: 14.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h47m48s; Dec= -16°43'17"
RedShift (z): 0.017212
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 690: na základe množstva červeného posunu (z) - 72.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 690 : PGC 6587, MCG -3-5-21, A 0145-16

Blízke objekty: NGC 688, NGC 689, NGC 691, NGC 692

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.