eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7095

NGC 7095
Objekt NGC 7095 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7095 - galaxie v súhvezdí Oktant
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 4.00'x3.3'
veľkosť: V=11.5m; B=12.2m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 21h52m24.8s; Dec= -81°31'53"
RedShift (z): 0.008573
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7095: na základe množstva červeného posunu (z) - 36.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7095 : PGC 67546, ESO 27-1, FAIR 353, IRAS 21457-8145

Blízke objekty: NGC 7093, NGC 7094, NGC 7096, NGC 7096A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.