eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 720

NGC 720
Objekt NGC 720 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 720 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E5 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 4.70'x2.4'
veľkosť: V=10.2m; B=11.2m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h53m0.4s; Dec= -13°44'19"
RedShift (z): 0.005821
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 720: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 720 : PGC 6983, MCG -2-5-68

Blízke objekty: NGC 718, NGC 719, NGC 721, NGC 722

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.