eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7263-1

NGC 7263-1
Objekt NGC 7263-1 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7263-1 - galaxie v súhvezdí Jašterica
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=14.6m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h21m45.2s; Dec= 36°20'59"
RedShift (z): 0.020698
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7263-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 87.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7263-1 : PGC 68642, MCG 6-49-4, CGCG 514-12, 4ZW 97

Blízke objekty: NGC 7262, NGC 7263-2, NGC 7264, NGC 7265

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.