eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7262

NGC 7262
Objekt NGC 7262 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7262 - galaxie v súhvezdí Južná ryba
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=14.1m; B=15.1m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h23m28.4s; Dec= -32°21'53"
RedShift (z): 0.027219
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7262: na základe množstva červeného posunu (z) - 115.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7262 : PGC 68737, ESO 405-17

Blízke objekty: NGC 7260, NGC 7261, NGC 7263-2, NGC 7263-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.