eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7261

NGC 7261
Objekt NGC 7261 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7261 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Cefeus
Typ: III1p -
Uhlové rozmery: 6.00'
veľkosť: V=8.4m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h20m10s; Dec= 58°6'36"
Iné mená objektu NGC 7261 : OCL 237

Blízke objekty: NGC 7259, NGC 7260, NGC 7262, NGC 7263-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.