eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7261

NGC 7261
对象 NGC 7261 正好位于图片的中心.

NGC 7261 - 散落的星星群 在星座 仙王座
类型: III1p -
角度尺寸: 6.00'
恒星的大小: V=8.4m;
这个时代的坐标 J2000: Ra= 22h20m10s; Dec= 58°6'36"
其他对象名称 NGC 7261 : OCL 237

邻居的对象: NGC 7259, NGC 7260, NGC 7262, NGC 7263-2

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。