eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7261

NGC 7261
Objekt NGC 7261 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7261 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Cephei
Typ: III1p -
Vinkeldimensionerna: 6.00'
magnitud: V=8.4m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h20m10s; Dec= 58°6'36"
Övriga namn på objektet NGC 7261 : OCL 237

Närliggande objekt: NGC 7259, NGC 7260, NGC 7262, NGC 7263-2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.