eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7260

NGC 7260
Objekt NGC 7260 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7260 - galaxie v súhvezdí Vodnár
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x1.4'
veľkosť: V=12.7m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h22m36.5s; Dec= -4°7'15"
RedShift (z): 0.016348
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7260: na základe množstva červeného posunu (z) - 69.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7260 : PGC 68691, NGC 7257, MCG -1-57-3

Blízke objekty: NGC 7258, NGC 7259, NGC 7261, NGC 7262

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.