eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 763

NGC 763
Objekt NGC 763 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 763 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.30'x1.1'
veľkosť: V=12.6m; B=13.1m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h56m22.6s; Dec= -9°3'45"
RedShift (z): 0.005467
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 763: na základe množstva červeného posunu (z) - 23.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 763 : PGC 7262, NGC 755, MCG -2-6-5, KUG 0153-093, IRAS 01538-0918

Blízke objekty: NGC 761, NGC 762, NGC 764, NGC 765

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.