eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 764

NGC 764
Objekt NGC 764 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 764 - dve hviezdy v súhvezdí Veľryba
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h57m3.3s; Dec= -16°3'41"

Blízke objekty: NGC 762, NGC 763, NGC 765, NGC 766

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.