eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7666

NGC 7666
Objekt NGC 7666 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7666 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Vodnár
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h27m24s; Dec= -4°11'0"

Blízke objekty: NGC 7664, NGC 7665, NGC 7667, NGC 7668

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.