eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7667

NGC 7667
Objekt NGC 7667 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7667 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: Sm -
Uhlové rozmery: 1.60'x1.1'
veľkosť: V=13.9m; B=14.5m
Jas povrchu: 14.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h24m23.1s; Dec= -0°6'31"
RedShift (z): 0.009010
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7667: na základe množstva červeného posunu (z) - 38.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7667 : PGC 71345, UGC 12578, MCG 0-59-38, CGCG 380-50, VV 613, UM 160

Blízke objekty: NGC 7665, NGC 7666, NGC 7668, NGC 7669

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.