eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7669

NGC 7669
Objekt NGC 7669 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7669 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Ryby
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h26m41.7s; Dec= -0°11'29"

Blízke objekty: NGC 7667, NGC 7668, NGC 7670, NGC 7671

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.