eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7669

NGC 7669
objekt NGC 7669 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7669 - objektet ble ikke funnet igjen på koordinatene angitt av Henry Dreyer;
i stjernebildet Piscium
Typen: NF -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 23t26m41.7s; Dec= -0°11'29"

Naboobjekter: NGC 7667, NGC 7668, NGC 7670, NGC 7671

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.