eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7671

NGC 7671
Objekt NGC 7671 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7671 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x0.8'
veľkosť: V=12.8m; B=13.8m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h27m19.3s; Dec= 12°28'4"
RedShift (z): 0.013770
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7671: na základe množstva červeného posunu (z) - 58.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7671 : PGC 71478, UGC 12602, MCG 2-59-44, CGCG 431-69

Blízke objekty: NGC 7669, NGC 7670, NGC 7672, NGC 7673

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.