eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7672

NGC 7672
Objekt NGC 7672 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7672 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.6'
veľkosť: V=13.9m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h27m31.4s; Dec= 12°23'6"
RedShift (z): 0.013376
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7672: na základe množstva červeného posunu (z) - 56.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7672 : PGC 71485, MCG 2-59-45, CGCG 431-70, KAZ 568, IRAS 23249+1206

Blízke objekty: NGC 7670, NGC 7671, NGC 7673, NGC 7674A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.