eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7782

NGC 7782
Objekt NGC 7782 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7782 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.20'x1.3'
veľkosť: V=12.2m; B=13.1m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h53m53.9s; Dec= 7°58'14"
RedShift (z): 0.017942
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7782: na základe množstva červeného posunu (z) - 75.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7782 : PGC 72788, UGC 12834, MCG 1-60-48, CGCG 407-73, IRAS 23513+0741

Blízke objekty: NGC 7780, NGC 7781, NGC 7783D, NGC 7783C

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.