eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7781

NGC 7781
Objekt NGC 7781 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7781 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.2'
veľkosť: V=13.9m; B=15.0m
Jas povrchu: 11.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h53m45.9s; Dec= 7°51'39"
RedShift (z): 0.018883
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7781: na základe množstva červeného posunu (z) - 79.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7781 : PGC 72785, MCG 1-60-47, CGCG 407-72

Blízke objekty: NGC 7779, NGC 7780, NGC 7782, NGC 7783D

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.