eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 806-1

NGC 806-1
Objekt NGC 806-1 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 806-1 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.4'
veľkosť: V=13.9m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h3m31.2s; Dec= -9°55'58"
RedShift (z): 0.013156
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 806-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 55.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 806-1 : PGC 7835, MCG -2-6-21, KUG 0201-101, IRAS 02010-1010

Blízke objekty: NGC 805, NGC 806-2, NGC 807, NGC 808

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.