eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 821

NGC 821
Objekt NGC 821 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 821 - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: E6 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.40'x1.7'
veľkosť: V=10.7m; B=11.7m
Jas povrchu: 12.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h8m21s; Dec= 10°59'39"
RedShift (z): 0.005787
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 821: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 821 : PGC 8160, UGC 1631, MCG 2-6-34, CGCG 438-33, KARA 89

Blízke objekty: NGC 819, NGC 820, NGC 822, NGC 823

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.