eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 885

NGC 885
Objekt NGC 885 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 885 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x1.0'
veľkosť: V=12.9m; B=13.8m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h14m33.5s; Dec= -0°45'58"
RedShift (z): 0.026385
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 885: na základe množstva červeného posunu (z) - 111.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 885 : PGC 8586, NGC 863, NGC 866, UGC 1727, MCG 0-6-56, IRAS 02120-0059, KUG 0212-009, UM 412, MK 590

Blízke objekty: NGC 883, NGC 884, NGC 886, NGC 887

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.