eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 886

NGC 886
Objekt NGC 886 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 886 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Kasiopeja
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 14.00'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h23m28.1s; Dec= 63°46'16"
Iné mená objektu NGC 886 : *Grp ?

Blízke objekty: NGC 884, NGC 885, NGC 887, NGC 888

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.