eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 888

NGC 888
Objekt NGC 888 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 888 - galaxie v súhvezdí Hodiny
Typ: E1/P -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.8'
veľkosť: V=13.0m; B=14.0m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h17m27.1s; Dec= -59°51'38"
RedShift (z): 0.029190
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 888: na základe množstva červeného posunu (z) - 123.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 888 : PGC 8743, ESO 115-2, AM 0215-600

Blízke objekty: NGC 886, NGC 887, NGC 889, NGC 890

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.