eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 887

NGC 887
Objekt NGC 887 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 887 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x1.6'
veľkosť: V=12.7m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h19m32.6s; Dec= -16°4'9"
RedShift (z): 0.014397
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 887: na základe množstva červeného posunu (z) - 60.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 887 : PGC 8868, MCG -3-7-1, IRAS 02171-1617

Blízke objekty: NGC 885, NGC 886, NGC 888, NGC 889

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.