eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 994

NGC 994
Objekt NGC 994 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 994 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.8'
veľkosť: V=13.6m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h36m46s; Dec= 2°3'1"
RedShift (z): 0.023056
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 994: na základe množstva červeného posunu (z) - 97.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 994 : PGC 9910, NGC 993, UGC 2095, MCG 0-7-52, CGCG 388-63

Blízke objekty: NGC 992, NGC 993, NGC 995, NGC 996

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.