eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 996

NGC 996
Objekt NGC 996 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 996 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x1.2'
veľkosť: V=13.0m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h38m39.6s; Dec= 41°38'50"
RedShift (z): 0.015291
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 996: na základe množstva červeného posunu (z) - 64.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 996 : PGC 10015, UGC 2123, MCG 7-6-45, CGCG 539-64

Blízke objekty: NGC 994, NGC 995, NGC 997, NGC 998

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.