eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 998

NGC 998
Objekt NGC 998 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 998 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.5'
veľkosť: V=14.7m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h37m16.5s; Dec= 7°20'9"
RedShift (z): 0.021838
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 998: na základe množstva červeného posunu (z) - 92.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 998 : PGC 9934, MCG 1-7-15, CGCG 414-28

Blízke objekty: NGC 996, NGC 997, NGC 999, NGC 1000

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.