eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1048A

NGC 1048A
Objekt NGC 1048A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1048A - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.70'x0.4'
veľkosť: V=14.5m; B=15.5m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h40m35.5s; Dec= -8°32'52"
RedShift (z): 0.037573
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1048A: na základe množstva červeného posunu (z) - 158.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1048A : PGC 10137, MCG -2-7-58

Blízke objekty: NGC 1048, NGC 1048B, NGC 1049, NGC 1050

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.