eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1048

NGC 1048
Objekt NGC 1048 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1048 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.00'x0.3'
veľkosť: V=14.5m; B=15.5m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h40m37.9s; Dec= -8°32'1"
RedShift (z): 0.038775
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1048: na základe množstva červeného posunu (z) - 163.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1048 : PGC 10140, NGC 1048B, MCG -2-7-62

Blízke objekty: NGC 1046, NGC 1047, NGC 1048B, NGC 1048A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.