eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1047

NGC 1047
Objekt NGC 1047 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1047 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.6'
veľkosť: V=13.5m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h40m32.8s; Dec= -8°8'50"
RedShift (z): 0.004470
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1047: na základe množstva červeného posunu (z) - 18.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1047 : PGC 10132, MCG -1-7-32

Blízke objekty: NGC 1045, NGC 1046, NGC 1048, NGC 1048B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.