eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1045

NGC 1045
Objekt NGC 1045 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1045 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.60'x1.2'
veľkosť: V=12.4m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h40m29.1s; Dec= -11°16'40"
RedShift (z): 0.015497
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1045: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1045 : PGC 10129, MCG -2-7-59

Blízke objekty: NGC 1043, NGC 1044, NGC 1046, NGC 1047

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.