eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1049

NGC 1049
Objekt NGC 1049 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1049 - globulárny zhluk hviezd v súhvezdí Pec
Typ: GCL -
Uhlové rozmery: 1.20'
veľkosť: V=12.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h39m48.1s; Dec= -34°15'30"
Iné mená objektu NGC 1049 : ESO 356-SC3, GCL no. 3 in Fornax dwarf

Blízke objekty: NGC 1048B, NGC 1048A, NGC 1050, NGC 1051

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.