eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1049

NGC 1049
对象 NGC 1049 正好位于图片的中心.

NGC 1049 - 球状星团 在星座 天爐座
类型: GCL -
角度尺寸: 1.20'
恒星的大小: V=12.9m;
这个时代的坐标 J2000: Ra= 2h39m48.1s; Dec= -34°15'30"
其他对象名称 NGC 1049 : ESO 356-SC3, GCL no. 3 in Fornax dwarf

邻居的对象: NGC 1048B, NGC 1048A, NGC 1050, NGC 1051

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。