eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1183

NGC 1183
objekt NGC 1183 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1183 - enslig stjerne i stjernebildet Persei
Typen: * -
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=13.9m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t4m46.1s; Dec= 42°22'10"

Naboobjekter: NGC 1181, NGC 1182, NGC 1184, NGC 1185

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.