eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1190

NGC 1190
Objekt NGC 1190 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1190 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.3'
veľkosť: V=14.2m; B=15.2m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h3m26s; Dec= -15°39'44"
RedShift (z): 0.008733
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1190: na základe množstva červeného posunu (z) - 36.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1190 : PGC 11508, MCG -3-8-62, HCG 22B

Blízke objekty: NGC 1188, NGC 1189, NGC 1191, NGC 1192

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.