eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1189

NGC 1189
Objekt NGC 1189 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1189 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SBcd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.70'x1.5'
veľkosť: V=13.8m; B=14.5m
Jas povrchu: 14.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h3m24.2s; Dec= -15°37'23"
RedShift (z): 0.008486
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1189: na základe množstva červeného posunu (z) - 35.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1189 : PGC 11503, MCG -3-8-61, HCG 22C

Blízke objekty: NGC 1187, NGC 1188, NGC 1190, NGC 1191

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.