eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1191

NGC 1191
Objekt NGC 1191 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1191 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.60'x0.5'
veľkosť: V=14.4m; B=15.3m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h3m30.8s; Dec= -15°41'8"
RedShift (z): 0.030915
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1191: na základe množstva červeného posunu (z) - 130.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1191 : PGC 11514, MCG -3-8-64, HCG 22D, NPM1G -15.0164

Blízke objekty: NGC 1189, NGC 1190, NGC 1192, NGC 1193

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.