eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1193

NGC 1193
Objekt NGC 1193 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1193 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Perzeus
Typ: II3m -
Uhlové rozmery: 3.00'
veľkosť: V=12.6m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h5m55s; Dec= 44°23'0"
Iné mená objektu NGC 1193 : OCL 390

Blízke objekty: NGC 1191, NGC 1192, NGC 1194, NGC 1195

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.